سبد خرید

محصول نام محصول قیمت واحد تعداد محصول مجموع قیمت
Image پیتزا مخصوص 14000 تومان
14000 تومان
Image میگو اسکامپی 20000 تومان
20000 تومان
Image پیتزا مخصوص 25000 تومان
25000 تومان
Image مرغ سوخاری 10000 تومان
10000 تومان

محاسبه کرایه حمل

اعمال تخفیف

مجموع سبد خرید

  • زیرمجموعه خرید 150000 تومان
  • کرایه حمل 3000 تومان
  • کد تخفیف 2000 تومان
  • مجموع خرید 160000 تومان
پرداخت نهایی