قیمت گذاری

آنچه ما ارائه می دهیم

برنامه قیمت گذاری ما برای شما

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

پایه

29 ت / ماه
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار

استاندارد

59 ت / ماه
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار پیشنهادی

حرفه ای

79 ت / ماه
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار

پایه

39 ت / سال
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار

استاندارد

79 ت / سال
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار پیشنهادی

حرفه ای

99 ت / سال
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار
آنچه ما ارائه می دهیم

برنامه قیمت گذاری ما برای شما

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

پایه

29 ت / ماه
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار

استاندارد

59 ت / ماه
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار پیشنهادی

حرفه ای

79 ت / ماه
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار
آنچه ما ارائه می دهیم

برنامه قیمت گذاری ما برای شما

لورم ایپسوم به سادگی ساختار چاپ و متن را در بر می گیرد. لورم ایپسوم به مدت 40 سال استاندارد صنعت بوده است.

پایه

39 ت / سال
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار

استاندارد

79 ت / سال
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار پیشنهادی

حرفه ای

99 ت / سال
 • بدون هزینه رزرو
 • ضمانت بهترین نرخ
 • رزرو 24/7
 • وای فای با سرعت بالا
 • صبحانه رایگان
 • اتاق یک نفره
شروع کار